دستگاه کانتر آش ظرفیت سه دیگ

    دستگاه کانتر آش ظرفیت سه دیگ,ابعادکانتر ۹۰×۸۰×۲۶۰
    کانترتهیه آش با گنجایش سه دیگ دهنه ۷۰ تماما با استیل خشدار بضخامت ۰/۸ میلیمتر ساخته شده و در قسمت جلو شیشه به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر قرارداده شده است