خط سلف سرويس نما نورمخفي آبي

  خط سلف سرويس نما نورمخفي آبي,اغلب سلف سرویس ها از پنج بخش اصلی تشکیل شده که شامل دستگاه های ذیل است :
  کانتر گرم
  کانتر سرد
  کانتر نوشابه
  کانتر ساده
  کانتر قاشق و چنگال
  بخش های تشکیل دهنده خطوط سلف سرویس امکان داردبنا به منوی غذایی که شما ارایه میدهید متغیر باشد.